XII Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej – 21 października 2017

W dniu 21 października w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu odbyło się XII Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej.

Spotkanie rozpoczęto o godzinie 9.00 Mszą Święta w Kaplicy,  której przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Tomasz Cuber, diecezjalny Duszpasterz  Małżeństw i Rodzin. Walne zebranie otworzył prezes Stowarzyszenia Krzysztof Szatan, przedstawiając porządek obrad, który zebrani zatwierdzili do realizacji. Następnie ks. dyr. Tomasz Cuber omówił zamierzenia w związku z obchodami dwusetnej rocznicy erygowania Diecezji Sandomierskiej.

Sprawozdanie z działań Zarządu Głównego za okres od 19 listopada 2016 roku do 20 października 2017 roku  złożył prezes  Krzysztof Szatan. Zwrócił uwagę zebranych na działania merytoryczne w minionym roku i przedstawił informację o stanie finansów Stowarzyszenia. Krystyna Rusin, Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej, w sprawozdaniu z kontroli działalności i dokumentacji Stowarzyszenia nie wniosła uwag. Zebrania przyjęli jednogłośnie przedstawione sprawozdania. Zatwierdzono też plan pracy Stowarzyszenia na 2018 rok, z uwzględnieniem wydarzeń jubileuszowych.

Po dyskusji, zebrani przyjęli dwie uchwały, podkreślając potrzebę utrzymania aktywnych działań i konieczność realizacji przyjętego planu. Prezes Krzysztof Szatan podjął zobowiązanie reaktywacji działalności i założenia nowych kół w: Koprzywnicy, Zawichoście, Bidzinach i Ostrowcu Świętokrzyskim. Przedstawił też zebranym stan przygotowań do konferencji „SOLIDARNI Z RODZINĄ”,  która odbędzie się 18 listopada  w Domu Katolickim  w Sandomierzu. Dla każdego koła rozdano po 10 plakatów i 10 zaproszeń. Poprzez ks. dziekanów skierowano do rozpowszechniania na tablicach przykościelnych 220 plakatów, celem poinformowania wszystkich zainteresowanych.

Spotkanie zakończono modlitwą, którą poprowadził ks. Tomasz Cuber.