We wszystkich sprawach trudnych i niejasnych, można kontaktować się z członkami Zarządu Głównego, którzy chętnie udzielą pomocy merytorycznej i wsparcia.

JAK ZAŁOŻYĆ NOWE KOŁO?

Czynności wstępne.

 • Zebrać grupę co najmniej 10 osób i w porozumieniu z księdzem proboszczem zaprosić, chętne osoby, do udziały w zabraniu założycielskim.
 • Na Zebraniu Założycielskim, zgromadzone osoby wybierają spośród siebie przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
 • Przewodniczący zebrania przedstawia obecnym Statut SRK (tekst do pobrania TUTAJ) i objaśnia cele i formy działania.
 • W tym miejscu przewodniczący przeprowadza dyskusję na temat celowości założenia koła parafialnego.
 • Daje zebranym do wypełnienia deklaracje członkowskie oraz ankiety (do pobrania TUTAJ Ankieta, TUTAJ Deklaracja).
 • Jeżeli przynajmniej 8 osób podpisze deklaracje członkowskie, przewodniczący zebrania ogłasza fakt powołania Koła.

Wybory władz Koła.

 • W dalszym toku zebrania, z pośród osób które złożyły deklaracje przystąpienia do SRK, dokonuje się wyboru Zarządu Koła. W skład zarządu kola wchodzą Prezes, Sekretarz, Skarbnik i dwóch członków.
 • Wyborów dokonuje się zgodnie z § 31 Statutu SRK DS.
 • Protokolant sporządza dokładny protokół z zebrania do którego dołącza listę osób składających deklarację. Protokół podpisują wszyscy uczestnicy zebrania członkowie SRK lub przystępujący do SRK.

Zgłoszenie koła.

 • Prezes Zarządu Koła Parafialnego przekazuje w ciągu miesiąca do Zarządu Głównego: informację o odbyciu zebrania założycielskiego, informację o zawiązaniu się Koła Parafialnego, uchwałę o Wyborze Zarządu, informację o liczbie członków, deklaracje i ankiety członkowskie, protokół z zebrania założycielskiego.
 • Prezes prosi o zatwierdzenie Koła Parafialnego i spośród przedstawionych kandydatów wnioskuje o mianowanie, przez Biskupa Diecezjalnego, asystenta kościelnego dla Koła Parafialnego.