S T A T U T

STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH

DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ

W SANDOMIERZU

tekst jednolity wraz ze zmianami:

z dnia 24 listopada 2001, Uchwała VI Walnego Zgromadzenia SRKDS;

z dnia 17 kwietnia 2004, Uchwała VII Walnego Zgromadzenia SRK DS;

z dnia 17 luty 2007 roku, Uchwała VIII Walnego Zgromadzenia SRK DS

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę ” Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej „, (w skrócie SRKDS), zwane w dalszym ciągu Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest organizacją katolicką , społeczną, działającą w ramach państwowych przepisów o stowarzyszeniach (tj  ustawa z dn 7 kwietnia 1989 r – prawo o stowarzyszeniach Dz.U.nr 20 , poz 104), a w szczególności w oparciu o art. 33 i art. 35 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w PRL( por. Dz. U. nr 29 z dnia 23 maja 1989 r. poz. 154 ). Skupia ono osoby  wyznania  rzymsko – katolickiego, uznające Naukę Kościoła Katolickiego za swoją i służące szczególnie propagowaniu Jego zasad dotyczących małżeństwa i rodziny.

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność w łączności z  Kościołem hierarchicznym i Ono samo jak i jego działalność wymaga zgody Biskupa Diecezjalnego. Dla zabezpieczenia tej łączności Stowarzyszenie dobiera sobie asystenta kościelnego i duchowych  doradców spośród kapłanów pełniących posługę w diecezji. Podejmują oni współpracę ze Stowarzyszeniem w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, po zatwierdzeniu przez Biskupa Sandomierskiego.

4. Terenem działania Stowarzyszenia jest Diecezja Sandomierska w swoich terytorialnych granicach. Siedzibą władz zwierzchnich jest miasto Sandomierz.

5. Stowarzyszenie może powoływać Koła Parafialne i Oddziały Dekanalne oraz może współdziałać i współpracować z innymi organizacjami, instytucjami, jednostkami, ośrodkami i osobami w realizacji zadań statutowych. Z uwagi na cele Stowarzyszenia współpracuje ono w naturalny sposób z Parafiami.

6. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i używa pieczęci okrągłej z napisem : „Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej „.

Rozdział II

Cele, zadania i środki działania

7. Celem Stowarzyszenia jest wspomaganie rodzin w kształtowaniu ich życia małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z etyką katolicką, formowanie ich postawy apostolskiej zgodnie z zasadami Ewangelii, wyrażonymi w nauczaniu Kościoła Katolickiego, oraz wspieranie członków Stowarzyszenia w ich życiu małżeńskim i rodzinnym.

8. Do zadań Stowarzyszenia należy :

 1. Podnoszenie i pogłębianie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego;
 2. Troska o realizację w życiu publicznym Karty Praw Rodziny ogłoszonej przez Stolicę Apostolską  w dn. 22  października 1983 r.;
 3. Troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia i o właściwe warunki jego rozwoju;
 4. Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży;
 5. Podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych, mających na celu  wszechstronną pomoc rodzinie.

9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

 1. Reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych;
 2. Organizowanie  pomocy  moralnej, materialnej i prawnej rodzinom, samotnym   matkom, rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne;
 3. Organizowanie prelekcji, sympozjów, zgrupowań formacyjnych i innych form działalności  mających na celu  podnoszenie kultury życia małżeństwa i rodziny;
 4. Wspieranie katolickich   poradni   rodzinnych   oraz   organizowanie   szkół   rodzenia i kursów  podnoszących    świadomość  odpowiedzialności za rodzinę;
 5. Prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej i kolportażowej;
 6. Prowadzenie szkół i przedszkoli;
 7. Organizowanie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży;
 8. Organizowanie obozów, kolonii dla dzieci oraz wczasów dla rodzin;
 9. Organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych i rekreacyjnych;
 10.  Współpraca z krajami i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rodziny.
 11.  Prowadzenie działalności gospodarczej umożliwiającej prowadzenie działalności podstawowej,  tj. wymienionej w pkt. 1-10.

 Rozdział III.

Członkostwo, prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

10. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, zwanym dalej członkiem Stowarzyszenia, może zostać osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dająca gwarancję realizacji celów i zadań Stowarzyszenia przez właściwą postawę moralną i aktywność prowadzoną zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia.

11. Członków do Stowarzyszenia przejmuje Zarząd Koła Parafialnego na podstawie pisemnej deklaracji kandydata poręczonej przez dwie osoby wprowadzające, będące członkami Stowarzyszenia lub na podstawie opinii wydanej przez księdza proboszcza. Do czasu utworzenia Zarządu Koła Parafialnego, przyjęcia dokonuje na tych samych zasadach Zarząd Oddziału Dekanalnego, a przy jego braku Zarząd Główny. Uchwała o przyjęciu członka do Stowarzyszenia podejmowana jest w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów .

12. Członkowie założyciele Stowarzyszenia stają się osobami stowarzyszonymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia przez władze Państwa  Polskiego.

13. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być organizacje, instytucje i zakłady posiadające osobowość prawną, zmierzające do uczestniczenia w realizacji założeń statutowo – programowych Stowarzyszenia. Do członków wspierających Stowarzyszenia odnoszą się wymagania określone w §10.

14. Członek wspierający w pracach Stowarzyszenia reprezentowany jest przez upoważnionego przez niego przedstawiciela.

15. Stowarzyszenie może nadać członkostwo honorowe osobom indywidualnym lub wspierającym nie należącym do Stowarzyszenia, lecz szczególnie zasłużonym dla niego.

16. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do :

 1. Korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego;
 2. Udziału w pracach Stowarzyszenia;
 3. Zgłaszania wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia;
 4. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
 5. Udzielania rekomendacji dla kandydatów;
 6. Posiadania legitymacji i odznaki Stowarzyszenia.

17. Postanowienia § 16 pkt. 2, 3, 4, 6 mają odpowiednie zastosowanie do członków honorowych, oraz do członków wspierających , którzy są ponadto zwolnieni od płacenia składek statutowych.

18. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek :

 1. Aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;
 2. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia;
 3. Dbania o autorytet Stowarzyszenia i dawanie dobrego świadectwa;
 4. Regularnego opłacania składek statutowych i wykonywania świadczeń obowiązkowych w Stowarzyszeniu.

19.

 1. Za nieprzestrzeganie obowiązków Statutowych  członka Stowarzyszenia Zarząd   Koła  Parafialnego ma prawo do udzielenia upomnienia. W przypadku, gdy Zarząd Koła  Parafialnego uzna wyżej  wymienioną karę za niewystarczającą przekazuje sprawę do rozpatrzenia Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia. Powyższe decyzje Zarząd Koła podejmuje  w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 2. Od decyzji Zarządu Koła Parafialnego, członek Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 14 dni od daty  doręczenia decyzji, do Zarządu Głównego Stowarzyszenia, który może karę uchylić lub przekazać do Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej.
 3. Punkty 1 i 2 stosuje się w przypadku Oddziałów Dekanalnych.
 4. Za nieprzestrzeganie obowiązków członka Stowarzyszenia Zarząd Główny Stowarzyszenia  ma  prawo do :
 5. a)udzielenia upomnienia;
 6. b)udzielenia nagany;
 7. c)zawieszenia w prawach członka na okres nie dłuższy niż 1 rok.
 8. d)przekazać sprawę do rozpoznania Komisji Pojednawczo Dyscyplinarnej z wnioskiem o ukaranie lub wykluczenie ze Stowarzyszenia.
 9. Komisja Pojednawczo – Dyscyplinarna może wymierzać kary wyszczególnione w  § 42 statutu.
 10. Od decyzji Zarządu Głównego o udzieleniu upomnienia, nagany czy zawieszeniu w prawach członka, członek Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji może wnosić zażalenia do Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej. Zażalenie to jest rozumiane jako wniosek  o rozpatrzenie sprawy o ukaraniu.

20. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Oddziału Parafialnego lub  Terenowego;
 2. Skreślenie przez Zarząd Oddziału Parafialnego lub Terenowego z powodu niepłacenia składek  członkowskich przez okres 1 roku po uprzednim pisemnym wezwaniu do ich opłacenia.
 3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia w trybie  § 42 statutu.
 4. Utracenia przez członka zdolności do czynności prawnych.
 5. Śmierci.

 Rozdział IV

Struktura, władze Stowarzyszenia i ich kompetencje.

21.

 1. Struktura organizacyjna Stowarzyszenia oparta  jest na strukturze administracyjnej Diecezji  Sandomierskiej.
 2. Stowarzyszenie może tworzyć Oddziały Dekanalne, w tym. Oddziały Miejskie i Koła Parafialne.

22.

 1. Koła Parafialne Stowarzyszenia mogą być powoływane w parafiach w przypadku zrzeszenia się  co najmniej 8 osób.
 2. Do czasu powołania Koła Parafialnego osoby  zainteresowane mogą się przyłączyć do Koła istniejącego przy innej parafii.
 3. Oddziały Dekanalne mogą być powoływane w przypadku zrzeszenia się co najmniej 3 Kół Parafialnych.
 4. Oddziały Miejskie o kompetencjach oddziału Dekanalnego mogą być powołane w przypadku  zrzeszenia się co najmniej 3 Kół Parafialnych  z  różnych dekanatów, a będących w granicach  jednego miasta.

23.Władzami Stowarzyszenia są :

 1. a) Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia .
 2. b) Zarząd Główny Stowarzyszenia .
 3. c) Główna Komisja Rewizyjna.
 4. e) Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna .
 1. Władzami Oddziału Dekanalnego Stowarzyszenia są:
 2. a) Walne Zebranie Oddziału Dekanalnego
 3. b) Zarząd Oddziału Dekanalnego
 4. c) Komisja Rewizyjna Oddziału Dekanalnego
 1. Władzami Koła Parafialnego Stowarzyszenia są:
 2. a) Walne Zebranie Koła Parafialnego,
 3. b) Zarząd Koła Parafialnego.

24. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata . W razie ustąpienia osób z organów władzy Stowarzyszenia w trakcie kadencji , organom tym przysługuje prawo kooptacji , jednakże liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 2/5 liczby składu z wyboru., w przeciwnym wypadku należy zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem wyboru nowych władz. Podobnie postępuje się odnośnie władz Oddziałów i Kół.

25. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane  przez Zarząd Główny Stowarzyszenia raz w roku jako zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze, nie później niż 18 miesięcy od ostatniego Zgromadzenia.

26. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane na podstawie uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej, na żądanie 1/3 liczby osób stowarzyszonych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

27. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia osoby stowarzyszone są zawiadamiane co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem zebrania .

28.

 1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział wszystkie osoby należące do Stowarzyszenia, a w przypadku przekroczenia liczby 200 członków – wybrani delegaci z poszczególnych oddziałów  w/g zasad uchwalonych przez Zarząd Główny  Stowarzyszenia, oraz Zarząd Główny  Stowarzyszenia.
 2. Na obrady Walnego Zgromadzenia zaprasza się także członków wspierających i honorowych.
 3. W Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym uczestniczą asystenci kościelni Stowarzyszenia.

29. Postanowienia § 25 i § 26 mają odpowiednie zastosowanie do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

30. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :

 1. Uchwalenie zmian statutu;
 2. Wybór Prezesa Stowarzyszenia;
 3. Ustalenie liczebności oraz wybór członków Zarządu Głównego , Głównej Komisji Rewizyjnej  i Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej
 4. Uchwalenie głównych kierunków i podstawowych wytycznych działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
 5. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Pojednawczo – Dyscyplinarnej oraz decydowanie o absolutorium dla ustępującego  Zarządu Głównego;
 6. Rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez  inne osoby prawne, fizyczne,  czy  też   instytucje   oraz   członków   Stowarzyszenia;
 7. Uchwalenie regulaminów władz naczelnych Stowarzyszenia;
 8. Uchylenie uchwał Zarządu Głównego sprzecznych ze statutem, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia;
 9. Nadawanie i pozbawianie godności honorowego członka Stowarzyszenia;
 10. Ustalanie wysokości składek członkowskich i ich zmiana
 11. Podejmowanie uchwał w sprawach z wniosku Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, czy 1/3 członków   Zgromadzenia
 12. Podejmowanie uchwał likwidacji majątku i rozwiązywania Stowarzyszenia.

31.

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych lub ich delegatów.
 2. Wyboru Prezesa Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych  lub ich delegatów.  Prezesem  nie  może być  osoba  pełniąca  kierowniczą funkcję w partii politycznej (Kan 317 §4 K.P.K).
 3. Wyboru członków innych organów Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie w oparciu o następujące zasady :
 4. a)nie ogranicza się liczby kandydatów na poszczególne listy wyborcze,
 5. b)głosowanie jest tajne
 6. c)głosuje się na poszczególnych kandydatów
 7. Członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej zostają kandydaci którzy w wyniku głosowania uzyskali największą ilość głosów w liczbie miejsc mandatowych uchwalonej wcześniej przez Zgromadzenie.

32.

 1. W przypadku braku quorum Walnego Zgromadzenia Zarząd Stowarzyszenia wyznacza drugi  termin zebrania, nie wcześniej jednak niż po upływie jednej godziny od pierwszego terminu Walnego Zgromadzenia. W drugim terminie, warunek obecności co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych nie jest obowiązujący. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają wówczas zwykłą większością głosów obecnych członków zwyczajnych.
 2. Przepis powyższy nie dotyczy trybu podejmowania uchwał o zmianie statutu i o rozwiązaniu  Stowarzyszenia.
 • 33.
 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia kieruje jego pracą, reprezentuje je na zewnątrz i składa oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia. Zarząd odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia.
 2. Przewodniczącym Zarządu jest Prezes Stowarzyszenia, który :
 3. a)reprezentuje Stowarzyszenie wobec władz kościelnych i państwowych,
 4. b)zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu,
 5. c)koordynuje całość działalności Stowarzyszenia.

34.

 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia składa  się  z  7 do 15 osób, wybranych na  Walnym Zgromadzeniu.
 2. W  posiedzeniach i pracach Zarządu bierze udział asystent  kościelny.

35.

 1. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Dla wypełniania czynności administracyjnych, Zarząd Stowarzyszenia prowadzi  Biuro Sekretariatu.

36.

Posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

37.

Do zakresu działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej; a w szczególności:

 1. Zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Stowarzyszenia;
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i kierowanie bieżącą działalnością   Stowarzyszenia;
 3. Składania sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia z prowadzonej działalności;
 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał w przedmiocie  przyjęcia zapisów i darowizn, w przedmiocie kupna,  sprzedaży, zamiany i obciążeń nieruchomości i ruchomości.
 5. Nadzór nad działalnością Oddziałów Dekanalnych i Kół Parafialnych Stowarzyszenia w tym ich rozwiązywanie,  wybieranie tymczasowych władz na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 6. Odbywanie posiedzeń opiniodawczo-konsultacyjnych raz na kwartał wraz z Prezesami Oddziałów Stowarzyszenia; Prezesami Kół Parafialnych Stowarzyszenia; Przewodniczącymi Komisji Rewizyjnej, Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej.

38.

Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

39.

Wszelkie oświadczenia, zobowiązania finansowe i majątkowe, akty prawne w imieniu Stowarzyszenia podpisują łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes, a w razie jego nieobecności jeden z Wiceprezesów.

40.

Główna Komisja Rewizyjna w składzie 3 do 5 osób wybranych na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia, a w szczególności do jej zadań należy :

 1. Kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności gospodarczej i finansowej   Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych na tle działalności gospodarczej Stowarzyszenia, chyba że uzna ona za stosowne poddać spór pod ocenę Walnego Zgromadzenia.
 3. Składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia Zarządowi Głównemu absolutorium.

41.

Komisja Pojednawczo – Dyscyplinarna w składzie 5 do 9 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia jest organem do rozpatrywania skarg członków Stowarzyszenia, sporów powstałych między członkami, do rozstrzygania o wykluczeniu ze Stowarzyszenia w przypadkach szczególnie drastycznych gdy nie odniosły pożądanego skutku inne nakładane kary tj. udzielenie upomnienia, udzielenie nagany, zawieszenie w prawach członka na okres nie dłuższy niż jeden rok. Komisja ta składa też okresowe sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

Rozdział V

 Oddziały Dekanalne i Koła Parafialne Stowarzyszenia

42.Stowarzyszenie tworzy i organizuje Oddziały Dekanalne w  dekanatach i Koła Parafialne w parafiach. Podstawowymi jednostkami Stowarzyszenia są Koła Parafialne. Mogą do nich należeć osoby spoza danej parafii. W razie zaistniałej potrzeby mogą powstać Oddziały Miejskie działające na prawach Oddziału Dekanalnego w granicach jednego miasta.

43.

Utworzenie Koła Parafialnego  Stowarzyszenia dokonuje się w następujący sposób :

 1. Grupa osób pragnąca realizować cele Stowarzyszenia i działająca w porozumieniu z miejscowym Proboszczem zwołuje założycielskie zebranie złożone co najmniej z 10 – 15 osób.
 2. Wybiera spośród siebie przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
 3. Przewodniczący przedstawia uczestnikom Statut Stowarzyszenia objaśnia jego cele oraz sposób     funkcjonowania.
 4. Przeprowadza dyskusję.
 5. Daje do wypełnienia deklaracje członkowskie.
 6. Ogłasza fakt powołania Koła Parafialnego Stowarzyszenia za dokonany przy co najmniej 8 osobach zdeklarowanych.
 7. Protokolant sporządza dokładny protokół z listą zapisanych członków ; protokół podpisują  wszyscy uczestnicy.
 8. W dalszym toku zebrania dokonuje się wyboru Zarządu Koła. W skład Zarządu wchodzą : Prezes, Sekretarz, Skarbnik i dwóch członków.
 9. Wyborów dokonuje się według  § 31 niniejszego Statutu.

44.

 1. Prezes Zarządu Koła przesyła w ciągu miesiąca do Zarządu Głównego Stowarzyszenia w Sandomierzu informację  o :
 2. a)odbyciu zebrania założycielskiego,
 3. b)zawiązaniu się Koła,
 4. c)wyborze Zarządu Koła,
 5. d)liczbie członków.
 6. Równocześnie prosi o zatwierdzenie Kola i z pośród przedstawionych kandydatów wnioskuje o mianowanie przez  Biskupa Ordynariusza asystenta kościelnego.

45.

Oddziały Dekanalne powstają przez Wspólne Zebranie Członków Kół Parafialnych .  Wybranie władz Oddziału dokonuje się według zasad § 23  i  § 31. Obowiązują też w powyższym postanowienia § 45.

46.

 1. Koła Parafialne i Oddziały Dekanalne podejmują realizację celów i zadań Stowarzyszenia oraz włączają się w jego  statutową strukturę. W szczególności zaś ustalają plan pracy i kierunki działalności na terenie parafii.
 2. Koła Parafialne i Oddziały Dekanalne w ramach Stowarzyszenia mogą podejmować wspólne przedsięwzięcia dla lepszej realizacji zadań statutowych, ustalając na Wspólnym Walnym  Zebraniu Kół lub Oddziałów zasady i formy   współpracy.
 3. Koła  Parafialne i Oddziały Dekanalne mogą uzyskać osobowość prawną, zgodnie z zapisem i wymogami ustawy o  stowarzyszeniach, po wyrażeniu zgody na to Zarządu Głównego Stowarzyszenia, który w następstwie powyższego w    imieniu Stowarzyszenia staje się organem nadzorującym.

47.

Zwierzchnimi władzami Oddziału są :

 1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna.
 4. Komisja Pojednawczo – Dyscyplinarna.

48.

Władzami poszczególnych Oddziałów Dekanalnych są :

 1. Walne Zebranie Oddziału.
 2. Zarząd Oddziału.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału

49.

Władzami poszczególnych Kół Parafialnych są :

 1. Zebranie Koła Parafialnego.
 2. Zarząd Koła.

50.

 1. Zarząd Oddziału zwołuje Walne Zebranie Oddziału, które wybiera przewodniczącego zebrania.
 2. Zebranie Zarządu Oddziału zwołuje Prezes. W razie przeszkody czyni to wydelegowany przez  niego członek Zarządu.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący.

51.

Porządek dzienny obrad Walnego Zebrania Oddziału ustala na swoim posiedzeniu Zarząd Oddziału. Natomiast program posiedzeń Zarządu Oddziału przygotowuje Prezes.

52.

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż co dwa miesiące. Natomiast Zebrania członków Oddziału odbywają się także w miarę potrzeb, co najmniej raz na kwartał.

53.

 1. Podejmowanie wiążących inicjatyw oraz wniosków na Walnym Zebraniu Oddziału lub  posiedzeniu Zarządu Oddziału  odbywa się w drodze dyskusji oraz głosowania jawnego  zwykłą większością głosów.
 2. Dokonywanie natomiast wyborów władz odbywa się w głosowaniu tajnym według większości  bezwzględnej (50 %  obecnych uczestników + jeden), na zasadach z § 31.

54.

Do kompetencji  Zebrania Oddziału Dekanalnego należy :

1)       wybór Prezesa Oddziału Dekanalnego,

2)       ustalanie liczby oraz wybór członków Zarządu Oddziału Dekanalnego i Komisji Rewizyjnej  Oddziału Dekanalnego,

3)       wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zgodnie z Ordynacją Wyborczą,

4)       uchwalanie programów i kierunków działania na terenie podlegającym temu oddziałowi  zgodnie ze Statutem,

5)       rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału Dekanalnego i Dekanalnej Komisji Rewizyjnej oraz  decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału Dekanalnego,

6)       rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez  organa  władzy  dekanalnej oraz   członków Oddziału  Dekanalnego,

7)       uchylanie  uchwał  Zarządu  Oddziału  Dekanalnego  sprzecznych ze Statutem na  wniosek  Dekanalnej Komisji  Rewizyjnej lub 1/3 członków Oddziału Dekanalnego,

8)       podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Oddziału  Dekanalnego.

55.

Do zakresu działania Zarządu Oddziału Dekanalnego należy:

1)       realizacja zadań statutowych zawartych w  § 9 niniejszego Statutu w porozumieniu z Zarządem Głównym,

2)       powoływanie Kół Parafialnych Stowarzyszenia,

3)       wykonywanie uchwał Władz Stowarzyszenia i Walnego Zebrania Oddziału Dekanalnego,

4)       kierowanie bieżącą pracą Oddziału Dekanalnego,

5)       reprezentowanie Oddziału Dekanalnego i działanie w jego imieniu,

6)       zarządzanie majątkiem i funduszami należącymi do Oddziału Dekanalnego,

7)       regularne przekazywanie dochodów Oddziału Dekanalnego do Zarządu Głównego w wysokości uchwalonej na  Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia,

8)       uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej Oddziału Dekanalnego,

9)       tworzenie kół i sekcji tematycznych na terenie Oddziału oraz sprawowanie nadzoru nad ich  działalnością w porozumieniu z Zarządem Głównym,

10)   zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Oddziału Dekanalnego,

11)   składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Oddziału Dekanalnego oraz Zarządowi Głównemu,

12)   orzecznictwo w sprawach wynikających z naruszenia obowiązków członków Stowarzyszenia w zakresie określonym w § 19  Statutu,

13)   wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,

14)   przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i stwierdzanie ustania członkostwa,

15)   zgłaszanie Zarządowi Głównemu nowo przyjętych członków Stowarzyszenia.

56.

Komisja Rewizyjna Oddziału sprawuje Kontrolę działalności finansowej i gospodarczej Oddziału Dekanalnego oraz Koła Parafialnego Stowarzyszenia, w myśl Regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną.

57.

Organizację i tryb pracy Zarządu Oddziału Dekanalnego oraz Zarządu Koła Parafialnego  określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

58.

W sprawach nie uregulowanych w odniesieniu do władz dekanalnych i parafialnych stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące władz naczelnych.

59.

Zebrania członków Koła odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Posiedzenie Zarządu Koła Parafialnego odbywa się co najmniej raz na  miesiąc.

60.

Do kompetencji Walnego Zebrania Koła Parafialnego należy:

1)       wybór Prezesa Koła i członków Zarządu Koła Parafialnego;

2)       uchwalenie planu pracy i kierunków działalności na terenie parafii zgodnie ze Statutem i uchwałami władz  Stowarzyszenia;

3)       rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Koła Parafialnego oraz decydowanie o absolutorium dla  ustępującego Zarządu Koła Parafialnego;

4)       przedstawienie Walnemu Zebraniu Oddziału Dekanalnego kandydatów na delegatów na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia;

5)       przyjmowanie uchwał w sprawach publicznych wynikających z Karty Praw Rodziny.

61.

Do kompetencji Zarządu Koła Parafialnego należy:

1)       organizowanie działalności i kierowanie bieżącą pracą Koła Parafialnego;

2)       realizowanie zadań statutowych zawartych w § 9 niniejszego Statutu, w porozumieniu z Zarządem Oddziału Dekanalnego,

3)       wykonywanie uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia,

4)       zgłaszanie wniosków do Zarządu Oddziału Dekanalnego w sprawach przyjęcia osób do Stowarzyszenia oraz w sprawach nabycia i ustania członkostwa,

5)       regularne przekazywanie do Zarządu Oddziału Dekanalnego dochodów Koła w wysokości uchwalonej na Walnym Zgromadzeniu,

6)       składanie Zarządowi Oddziału Dekanalnego oraz Zarządowi Głównemu sprawozdań z działalności Koła, za miniony rok, pracy w terminie do końca marca roku następnego;

7)       orzecznictwo w sprawach wynikających z naruszenia obowiązków członków Stowarzyszenia.

62.

Koła Parafialne nie zorganizowane jeszcze w Oddziale Dekanalnym w myśl § 22 mają obowiązek przyłączyć się do najbliższego funkcjonującego Oddziału Dekanalnego w terminie 14 dni od daty powołania Koła Parafialnego.

 Rozdział  VI

Majątek Stowarzyszenia

63.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

64.

Do realizacji zadań statutowo – programowych Stowarzyszenie pozyskuje fundusze i inne składniki majątkowe z tytułu :

1)       składek statutowych;

2)       wpływów z działalności statutowej i gospodarczej;

3)       akcji zbiórkowych poza terenem kościelnym oraz dobrowolnych świadczeń osób wspierających;

4)       dotacji i subwencji;

5)       darowizn, zapisów i poleceń.

65.

Wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym i majątkowym są podpisywane jak w § 39.

Dokumenty rozliczeniowe podpisują Prezes i Skarbnik Stowarzyszenia, lub ich upoważnieni zastępcy.

Rozdział VII

Zmiany statutu i rozwiązywanie się Stowarzyszenia

66.

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większości głosów (co najmniej 2/3) przy obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

67.

1)       Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby osób stowarzyszonych.

2)       O przeznaczeniu majątku rozwiązanego Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie powołujące Komisję Likwidacyjną. W przypadku niemożności podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej – majątek Stowarzyszenia przechodzi na własność Diecezji Sandomierskiej Kościoła Rzymsko – Katolickiego.